در كشور عشق، مقتدی خامنه ايست


→ بازگشت به در كشور عشق، مقتدی خامنه ايست