به بهانه ی تجاوز ددمنشانه ی رژیم عربستان سعودی به یمن و کشتار وحشیانه ی زنان و کودکان بیگناه/باز خوانی نظرات امام خمینی در مورد وهابیت و آل سعود

حبیب عباسی، کارشناس مؤسسه ی مذاهب اسلامی

مـقدمـه

امام خمینی(ره) نه تنها به عنوان مرجع تقلید شیعیان و رهبر انقلاب مردم ایران، بلکه به عنوان اندیشمند و متفکر جهان اسلام همواره در شناخت مشکلات و آسیب های
پیش روی جهان اسلام توانایی خاصی داشت و همواره خیرخواه مسلمانان و در پی اعتلای کلمه اسلام بود و با سخنرانیها و پیام های روشنگرانه خود به آگاهسازی مسلمانان
از دشمنان خود و ضعفها و علل عقب ماندگیشان میپرداخت.
ایشان وهابیت را جریانی انحرافی در درون اسلام و عاملی برای نفوذ بیگانگان و موجب ذلت مسلمانان میدانست. با بررسی بیانات و دیدگاه های ایشان درباره وهابیت،
امکان رسیدن به یک تحلیل جامع و دقیق درباره این فرقه مهیا میگردد. نکته ای که برای شناخت دقیق دیدگاه امام(ره) درباره وهابیت کمک میکند، به کار گرفتن واژه «آل
سعود» است که وی در بسیاری از بیانات و بیانیه های خود، این واژه را درباره وهابیت بهکار برده است و این امر اشاره به حکومتی بودن این فرقه دارد.
به عبارت دیگر، به نظر میرسد به کار بردن اصطلاح «آل سعود» برای این فرقه عمدی است و برای بیانِ نداشتن پشتوانه مناسب مردمی و دستوری بودن فعالیت های این فرقه است.

اهل سنّت هم وهابیت را قبول ندارند

امام خمینی وهابیت را فرقه ای میداند که نه تنها شیعه بلکه اهل سنّت نیز آن را قبول ندارند و با آنان مخالفند. ایشان در جمع ائمه جمعه استان های ایلام و کرمانشاه
میفرماید: «وهابى را اهل سنّت هم قبولشان ندارند، نه اینکه ما قبول نداریم، همه برادرهاى ما آنها را قبول ندارند».[۱]
وی درباره موضعگیری وهابیت پیرامون هفته وحدت میفرماید:
در عین حالىکه یک چنین صدایى بلند شد براى وحدت،[۲] یک وقت مىبینیم از حجاز یک نفر صدا بلند مىکند که اصل جشن گرفتن براى پیغمبر شرک است! من نمىدانم چه اساسى
است؟ این چرا شرک است؟ البته آن شخص وهابى است. وهابى را اهل سنّت هم قبولشان ندارند، نه اینکه ما قبول نداریم، همه برادرهاى ما آنها را قبول ندارند. شما (فکر
مىکنید) یک همچنین مسئله اى که جشن گرفتن، احترام کردن به پیغمبر اسلام، این جزء این است که مشرک هستند مردم!؟ آن وقت این اختصاص به ایران هم ندارد، احترام به
رسول خدا، همه بلاد مسلمین احترام مىگذارند. چه شد که ایران را مورد نظر قرار داده است و مىگوید ایرانیها که جشن مىگیرند براى پیغمبر اکرم، اینها مشرک هستند؟[۳]

قابل هدایت نبودن وهابیان

ایشان همچنین در بیان دیگری، خدمت وهابیان به حجاج خانه خدا را قابل مقایسه با مجاهدت مسلمانان ایران در مبارزه با استکبار و استعمار نمیداند و با استفاده از
شأن نزول آیه ۲۲ سوره توبه، وهابیان را هدایت ناپذیر میداند. ایشان در این باره میفرماید:
و اینک از فرصت استفاده کرده، به یکى از آیات کتاب کریم اشاره مىکنم، آنجا که فرموده است:
﴿أَجَعلْتُمْ سِقایَه الحاجِّ وَ عِمارَهَ المَسْجِدِ الحَرامِ کَمَنْ
امَنَ بِاللَّهِ وَ الْیَوْمِ الآخِرِ وَ جاهَدَ فى سَبیلِ اللَّهِ لا یَسْتَوُونَ عِنْدَ اللَّهِ وَ اللَّهُ لا یَهْدِى القَوْمَ الظّالِمینَ﴾.[۴]
گویى آیه کریمه در همین عصر نازل شده و گویى براى آل سعود و امثال آل سعود در طول تاریخ و براى ملت مجاهد و بزرگ ایران و حجاج بیت الله الحرام در عصر حاضر
و امثال آنان در همه اعصار آمده است و خداوند تعالى مىفرماید: شما کوردلان آبرسانى به حجاج و تعمیر مسجد الحرام را با ارزش آنانى که ایمان به خدا و به روز جزا
آورده و در راه خدا مجاهده مىکنند، مساوى قرار داده اید. حاشا که اینان با شما مساوى نیستند و خداوند ستمگران را هدایت نمىکند.
آیا سعودیها و امثال آنان در طول تاریخ، ارزش خود را براى تهیه آب در مواقف حج و زرق و برق تعمیرات مسجد الحرام را، با ارزشهاى مسلمانانى که به خداوند و روز
جزا ایمان دارند و با نثار خون خود و جوانان مجاهد خود در راه خدا و براى دفع دشمنان خدا از حریم اسلام و حرم خداوند تعالى به پا خاسته اند، مقایسه نکرده اند؟ و
سعودیهاى عصر حاضر، پا را فراتر از آن نگذاشته و بر مسلمانان افتخار نمىکنند؟ و با مجاهدان راه خدا آن نمىکنند که روى آمریکاى جهانخوار و ارباب خود را سفید
کرده است؟ و جالب توجه اینکه خداوند در این آیه ایمان به خدا و روز جزا را ذکر فرموده و از میان تمام ارزشهاى اسلامى و انسانى مجاهده در راه خدا را با دشمنان
خدا و بشریت انتخاب کرده است و در این انتخاب به همه مسلمانان تعلیم فرموده است که ارزش جهاد فوق همه ارزشهاست؟. و آیا خداوند با ذکر﴿وَ اللهُ لا یَهْدِى القَوْمَ
الظّالِمینَ﴾ نمىخواهد بفرماید خداوند سعودیهاى عصر را و تمام اعصار تاریخ را ستمگرانى بیش نمىداند که قابل هدایت نیستند و خداوند آنان را هدایت نمىفرماید؟
آیا ستمکارى بر حق و خلق و بر رسول خدا و امت بزرگوار حضرت رسول خاتم، بالاتر از آنچه آل سعود با کعبه و حرم امن الهى و با زائران مجاهد آن، که همه چیز و همه
کس خود را در راه دوست و آرمان اسلام تقدیم کردند، مىتوان تصور کرد؟.
آیا جرم این مجاهدان که به فرمان خداوند تعالى نداى برائت از مشرکین را انجام داده اند، جز
برائت از خدایان آل سعود و سعودیهاى عصر حاضر و شاه حسین و شاه حسن و مبارک نامبارک و صدام عفلقى است؟
آیا سکوت در مقابل این ستمگریها که در طول تاریخ سابقه
نداشته است، چیزى جز رضاى به این جرم و شرکت در ظلم و ستم ظالمین و ستمگران است؟ و در هر صورت آل سعود براى تصدى امور کعبه و حج لیاقت نداشته و علما و مسلمانان
و روشنفکران باید چاره اى بیندیشند. [۵]

ایشان در جای دیگری، حرم امن الهی را مغصوب وهابیت و اصطلاح خادم الحرمین را همچون تغییر نام حجاز به مملکت سعودی جعل وهابیون دانسته و این وقایع را مسائلی
بغرنج و تحمل ناپذیر شمرده و فرموده اند:
اگر در طائف واقع شده بود، این یک مسئله اى بود؛ مىگفتیم کشتند یک عده اى را. اما در حرم واقع شده؛ حرمى که خدا از اول امنش قرار داده و الآن حرم مغصوب است در
دست اینها. از اول هم اینطور بود؛ براى اینکه اینها چه کاره اند که آمده اند خادم الحَرَمَیْن- خائن الحَرَمَیْن- شده اند؛ کى اینها را خادم الحرمین قرار داده؟
با چه وجهى اینها اسم مملکت اسلامى را تغییر داده اند از آنى که بود؛ «حجاز» را «مملکت سعودى» قرار دادند؟ مملکت سعودى به چه مناسبت؟
اینها مسائلى است که همه اش
بغرنج است و ما نمىدانیم که از این عار چطور خارج بشویم. من واقعاً در مسائل خیلى تحمل داشتم؛ در مسائل جنگ، در همه اینها تحمل داشتم، اما این بى تحمل کرده من را.
مسأله غیر از این مسائل است. آنچه ما امیدواریم، این است که خداى تبارک و تعالى با قدرت خودش حل کند مسائل را. و امیدواریم خداوند به همه ما توفیق بدهد
که در این باره بى تفاوت نباشیم.
در این ماه محرم بى تفاوت نباشند؛ مسلمین.
در دنیا بى تفاوت نباشند.[۶]

حیله گری وهـابیت در چاپ قرآن های زیبا

بنیانگذار نظام مقدّس جمهوری اسلامی، اقدام وهابیت را در چاپ قرآن های زیبا و ارسال آن به کشور های مختلف، حیله ای شیطانی برای اغفال مسلمانان و از صحنه خارج
کردن قرآن میداند و میفرماید:
و اخیراً قدرتهاى شیطانى بزرگ به وسیله حکومتهاى منحرفِ خارج از تعلیمات اسلامى که خود را به دروغ به اسلام بسته اند، براى محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانى ابرقدرتها،
قرآن را با خط زیبا طبع مىکنند و به اطراف مىفرستند و با این حیله شیطانى قرآن را از صحنه خارج مىکنند.
ما همه دیدیم قرآنى را که محمد رضا خان پهلوى طبع کرد
و عده اى را اغفال کرد و بعض آخوندهاى بیخبر از مقاصد اسلامى هم مداح او بودند و مىبینیم که ملک فهد هر سال مقدار زیادى از ثروتهاى بىپایان مردم را صرف طبع قرآن
کریم و محالّ تبلیغاتِ مذهبِ ضد قرآنى مىکند و وهابیت، این مذهب سراپا بى اساس و خرافاتى، را ترویج مىکند و مردم و ملتهاى غافل را سوق به سوى ابرقدرتها مىدهد
و از اسلام عزیز و قرآن کریم براى هدم اسلام و قرآن بهره بردارى مىکند.[۷]
ملاحظه میشود که امام خمینی(ره)، وهابیت را مذهبی سراپا بی اساس و خرافی و تمسک ظاهری آنان را به قرآن، در جهت از بین بردن اسلام و قرآن واقعی میداند.

تفاوت علمای متعهد با علمای وهـابی

ایشان مهمترین تفاوت علمای متعهد اسلام با علمای وهابی را ایستادگی در برابر ظلم و شرک و کفر میداند:
بزرگترین فرق روحانیت و علماى متعهد اسلام با روحانىنماها در همین است که علماى مبارز اسلام همیشه هدف تیرهاى زهرآگین جهانخواران بوده اند و اولین تیرهاى حادثه
قلب آنان را نشانه رفته است، ولى روحانىنماها در کنف حمایت زرپرستان دنیا طلب، مروّج باطل یا ثناگوى ظلمه و مؤید آنان بوده اند.
تا به حال یک آخوند دربارى یا یک روحانى وهابى را ندیده ایم که در برابر ظلم و شرک و کفر، خصوصاً در مقابل شوروى متجاوز و آمریکاى جهانخوار ایستاده باشد؛ همانگونه که یک روحانى وارسته ی عاشق خدمت به خدا و خلق خدا را ندیده ایم که براى یارى پابرهنگان زمین لحظه اى آرام و قرار داشته باشد و تا سر منزل جانان علیه کفر و شرک
مبارزه نکرده باشد و عارف حسینى اینگونه بود.[۸]

بلعم باعورا های وهابی

ایشان درباره ریشه اتهام شرک و کفر به عده ای از مسلمانان میفرماید:
آرى، در منطق استکبار جهانى هر که بخواهد برائت از کفر و شرک را پیاده کند، متهم به شرک خواهد شد و مفتىها[۹] و مفتىزادگان، این نوادگان «بَلعَم باعورا»ها،[۱۰]
به قتل و کفر او حکم خواهند داد. بالأخره در تاریخ اسلام مىبایست آن شمشیر کفر و نفاقى که در لباس دروغین احرام یزیدیان و جیره خواران بنى امیه (علیهم لعنه الله)
براى نابودى و قتل بهترین فرزندان راستین پیامبر اسلام، یعنى حضرت ابى عبد الله الحسین(ع) و یاوران باوفاى او، پنهان شده بود، مجدداً از لباس همان میراث خواران
بنى سفیان به درآید و گلوى پاک و مطهر یاوران حسین(ع) را در آن هواى گرم، در کربلاى حجاز و در قتلگاه حَرَم، پاره کند و همان اتهاماتى را که یزیدیان به فرزندان
راستین اسلام زدند و آنان را «خارجى» و «ملحد» و «مشرک» و «مَهدور الدم» معرفى کردند، درست همان را به رهروان راه آنان وارد آورند.[۱۱]

هماهنگی وهابیت با سیاست های مشرکین

ایشان در بیان دیگری عامل همه اشتباهات آل سعود را علمای مزدور وهابی دانسته، فتوای آنان را در حرمت برائت از مشرکین، مخالف با آیات قرآن و سنّت رسول گرامی
اسلامی معرفی میکند و میفرماید:
و در سوره ی توبه که امر شد در مجمع عمومى در مکه خوانده شود، مىخوانیم:
﴿وَ أَذَانٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ یَوْمَ الْحَجِّ الْأَکْبَرِ أَنَّ
اللَّهَ بَرِیءٌ مِنَ الْمُشْرِکِینَ وَ رَسُولُهُ…﴾.[۱۲]
فریاد برائت از مشرکان در مراسم حج و این یک فریاد سیاسى- عبادى است که رسول الله(ص) به آن امر
فرمود.
حال باید به آن آخوند مزدور که فریاد مرگ بر آمریکا و اسرائیل و شوروى را خلاف اسلام مىداند، گفت تأسّى به رسول خدا و متابعت از امر خداوند تعالى، خلاف
مراسم حج است؟.
آیا تو و امثال تو آخوند آمریکایى، فعل رسول الله(ص) و امر خداوند را تخطئه مىکنید و تأسى به آن بزرگوار و اطاعت فرمان حق تعالى را بر خلاف
مىدانید و مراسم حج را از برائت از کفار تنزیه مىکنید و اوامر خدا و رسول را براى منافع دنیایى خود به طاق نسیان مىسپارید و برائت و نفرین را نسبت به دشمنان
اسلام و محاربان با مسلمانان و ستمگران بر مسلمین کفر مىدانید؟.
ما امیدواریم که دولت سعودى به وسوسه این آخوندهاى از خدا بىخبر گوش فرا ندهد و مسلمین را، همانطور
که وعده نموده است، در مراسم حج و برائت از کفار و مشرکان آزاد گذارد و در این عمل الهى با آنان، خصوصاً زائران ایرانى و فلسطینى و لبنانى و افغانى که مورد
تجاوز کفار قرار گرفته اند، هماهنگ شود تا دشمن مشترکِ همه ی مظلومان را با نداى واحد به عالمیان معرفى کنند.
و پلیس کشور سعودى و متصدیان امور حج و زیارت و دولت سعودى باید توجه کنند که زائران ایرانى ـ که از یک کشور انقلابى تحت ستم غرب و شرق و غارت زده که با تأیید
خداوند متعال و قیام و نهضت همگانى خود را از چنگال ابرقدرتها نجات داد و با همت والاى مرد و زن و کوچک و بزرگ استقلال و آزادى را به دست آورد و رژیم ستم شاهى
امریکایى را به رژیم اسلامى مردمى تبدیل کرد و مستشاران و جاسوسان امریکایى و شوروى را، یا از کشور راند و یا به بند کشید، به زیارت بیت الله الحرام و مرقد
مطهر رسول خدا(ص) و ائمه مسلمین(ع) مشرف مىشوند، میهمانان خدا و رسولاند، و اهانت و جسارت به آنها اهانت و جسارت به میزبانان بزرگ آنان است؛ خصوصاً که این میهمانان، آمده اند تا همراه با مناسک حج به نداى ابراهیم خلیل الله و محمد رسول الله(ص) لبیک گویند که لبیک به آنان نیز لبیک به خداى تعالى است ـ با اینانى که از
کلّ فجّ عمیق هجرت به سوى خدا و رسول بزرگ او کرده اند، با مهر و صفا و محبت و وفا و اخوت اسلامى رفتار کنید و میهمانان خدا و رسول را آزار ندهید.
اینان براى
مناسک حج و برائت از مشرکان و کافران که خدا و رسول او از آنان برائت جسته است، آمده اند.
این میهمانان متعهد را گرامى دارید و از قدرت یک رژیم مقتدر اسلامى
براى سرکوب دشمن اسلام و مسلمین، اسرائیل غاصب، و قطع ید ارباب او، امریکا، رأس دشمنان اسلام و کشورهاى اسلامى، بهره بردارى کنید و مکّه مکرّمه را با هماهنگى
زائران سراسر جهان به کانون فریاد علیه ستمگران تبدیل کنید؛ که این یکى از اسرار حج است و خداوند، غنى از لبیکها و عبادات بشر است.[۱۳]

ارتباط وهابیت با استعمار

ایشان با درایت و تیزبینی ریشه این انحراف در دنیای اسلام را به خوبی شناخته بود و آن را مرتبط با استعمارگران دانسته و میفرمود:
مگر مسلمانان نمىبینند که امروز مراکز وهابیت در جهان به کانونهاى فتنه و جاسوسى مبدل شدهاند، که از یک طرف اسلام اشرافیت، اسلام ابوسفیان، اسلام ملّاهاى کثیف
دربارى، اسلام مقدس نماهاى بیشعور حوزههاى علمى و دانشگاهى، اسلام ذلت و نکبت، اسلام پول و زور، اسلام فریب و سازش و اسارت، اسلام حاکمیت سرمایه و سرمایه داران
بر مظلومین و پابرهنهها، و در یک کلمه اسلام امریکایى را ترویج مىکنند؛ و از طرف دیگر، سر بر آستان سرور خویش، امریکاى جهانخوار مىگذارند.[۱۴]

وهابیت و بهائیت، دو روی یک سکه

به عقیده امام خمینی(ره)، وهابیت و بهائیت عامل نفوذی استکبار و وسیله ای برای تسلط دست نشانده های خود بر کشور های اسلامیست:
اسلام و مذهب مقدس جعفرى، سدى است در مقابل اجانب و عمال دست نشانده آنها و روحانیت که حافظ آن است سدى است که با وجود آن، اجانب نمىتوانند به نحوىکه دلخواه
آنهاست، با کشورهاى اسلامى و خصوص با کشور ایران رفتار کنند، لهذا قرنهاست که با نیرنگهاى مختلف براى شکستن این سد نقشه مىکشند: گاهى از راه مسلط کردن عُمّال
خبیث خود بر کشورهاى اسلامى، و گاهى از راه ایجاد مذاهب باطله و ترویج بابیت و بهائیت و وهابیت، و گاهى از طریق احزاب انحرافى.
امروز که مکتب بى اساس مارکس با
شکست مواجه است و بىپایگى آن برملا شده است، عمّال اجانب که خود بر ضد مکتب آن هستند، در ایران از آن ترویج مىکنند براى شکستن وحدت اسلامى و کوبیدن قرآن کریم
و روحانیت در ایران که مهد تربیت اهل بیت عصمت و طهارت است و با زنده بودن این مکتب بزرگ هرگز اجانب غارتگر به آرزوى غیر انسانى خود نمىرسند، ناگزیر هستند مذهب
مقدس تشیع و روحانیت را که پاسداران آن هستند، به هر وسیله تضعیف کنند و بکوبند.[۱۵]

روابط صمیمی عربستان با اسرائیل

امام خمینی(ره) نتیجه این استعماری بودن و وابستگی به غرب را روابط خوب عربستان با اسرائیل و مقابله نکردن با آن به عنوان دشمن اصلی امت اسلامی دانسته، میفرماید:
مسلمانان نمىدانند این درد را به کجا ببرند که آل سعود و «خادم الحرمین» به اسرائیل اطمینان مىدهد که ما اسلحه خودمان را علیه شما به کار نمىبریم! و براى اثبات
حرف خود، با ایران قطع رابطه مىکنند.
واقعاً چقدر باید رابطه سران کشورهاى اسلامى با صهیونیستها گرم و صمیمى شود تا در کنفرانس سران کشورهاى اسلامى مبارزه صورى
و ظاهرى هم با اسرائیل از دستور کار آنان و جلسات آنان خارج شود؟.
اگر اینها یک جو غیرت و حمیت اسلامى و عربى داشتند، حاضر به یک چنین معامله کثیف سیاسى و خودفروشى
و وطن فروشى نمىشدند.
آیا این حرکات براى جهان اسلام شرم آور نیست؟ و تماشاچى شدن گناه و جرم نمىباشد؟.
آیا از مسلمانان، کسى نیست تا به پاخیزد و این همه ننگ و عار را تحمل نکند؟
راستى، ما باید بنشینیم تا سران کشورهاى اسلامى احساسات یک میلیارد مسلمان را نادیده بگیرند و صحه بر آن همه فجایع صهیونیستها بگذارند و دوباره مصر و امثال
آن را به صحنه بیاورند؟ حال مسلمانان باور مىکنند که زائران ایرانى براى اشغال خانه خدا و حرم پیامبر قیام کرده اند و مىخواستند کعبه را دزدیده، به قم ببرند!؟.
اگر مسلمانان جهان باور کرده اند که سران آنها دشمنان واقعى امریکا و شوروى و اسرائیل هستند، تبلیغات آنان هم در مورد ما را باور مىکنند.
از گسترش باج خواهى و مصونیت کار گزاران امریکایى، حتى اگر با مبارزه قهر آمیز هم شده باشد، جلوگیرى مىکنیم.
ان شا الله ما نخواهیم گذاشت از کعبه و حج، این
منبر بزرگى که بر بلنداى بام انسانیت باید صداى مظلومان را به همه عالم منعکس سازد و آواى توحید را طنین اندازد، صداى سازش با امریکا و شوروى و کفر و شرک نواخته
شود و از خدا مىخواهیم که این قدرت را به ما ارزانى دارد که نه تنها از کعبه مسلمین، که از کلیساهاى جهان نیز ناقوس مرگ امریکا و شوروى را به صدا درآوریم.[۱۶]

آل سعود، دست نشانده ی جهان خواران

ایشان حکومت آل سعود را دست نشانده ی جهان خواران برای کنترل زائران خانه خدا دانسته، میفرماید:
حکومت آل سعود مسئولیت کنترل زائران خانه خدا را به عهده گرفته است و اینجاست که با اطمینان مىگوییم که حادثه مکه جداى از سیاست اصولى جهانخواران در قلع و
قمع مسلمانان آزاده نیست.
ما با اعلام برائت از مشرکین، تصمیم بر آزادىِ انرژى متراکم جهان اسلام داشته و داریم و به یارى خداوند بزرگ و با دست فرزندان قرآن، روزى این کار صورت خواهد گرفت و ان شا الله روزى همه مسلمانان و دردمندان علیه ظالمین جهان فریاد زنند و اثبات کنند که ابرقدرتها و نوکران و جیره خوارانشان، از منفورترین موجودات جهان هستند.
کشتار زائران خانه ی خدا، توطئه اى براى حفظ سیاستهاى استکبار و جلوگیرى از نفوذ اسلام ناب محمدى(ص) است و کارنامه سیاه و ننگین حاکمان بىدرد کشورهاى اسلامى حکایت
از افزودن درد و مصیبت بر پیکر نیمه جان اسلام و مسلمین دارد.[۱۷]

جنایات وهـابیت

ایشان با اشاره به نقش وهابیت در فاجعه حمله به حجاج، این فاجعه را مشابه اقدامات شاه و صدام در حمله به عزاداران حسینی و آتش زدن قرآنها و مساجد معرفی میکند
و در این باره میفرماید:
… این حادثه بزرگ نه تنها احساسات و عواطف ملت ایران را، که یقیناً دل همه آزادگان جهان و ملتهاى اسلامى را جریحه دار و متألم ساخته است، ولى براى ملت بزرگ
و قهرمانى همچون مردم عزیز کشورمان که تجربه چندین ساله انقلاب را دیده اند و نقاب از چهرهها و نیرنگهاى ایادى امریکا چون شاه و صدام را در حمله به عزاداران
حسینى و آتش زدن قرآنها و مساجد برداشته اند، این حوادث، غیر مترقبه و شگفت آور نیست که دوباره دست کثیف امریکا و اسرائیل از آستین ریاکاران و سردمداران کشور عربستان
و خائنین به حرمین شریفین به درآید و قلب بهترین مسلمانان و عزیزان و میهمانان خدا را نشانه رود و مدعیان سقایت[۱۸] حاجّ و عمارت مسجد الحرام، خیابانها و کوچههاى
مکه را از خون مسلمانان سیراب کنند.[۱۹]

امام خمینی اقدام جنایتکارانه وهابیت را نشانه آن میداند که آنان نه تنها «خادم الحرمین» نیستند، بلکه شایسته است که لقب «خائنین به حرمین شریفین» به آنها داده
شود.

وهابیت و شکستن حرمت خانه ی خدا

وهابیت در طول تاریخ ننگین خود جنایات فراوانی مرتکب شده است و بنای نامبارک خود را بر ظلم و ستم به مسلمانان نهاده است و برای رسیدن به اهداف خود، از هیچ ظلم
و جنایتی فروگذار نکرده است.
یکی از جنایاتی که موجب ناراحتی شدید امام خمینی و موضعگیری شدید ایشان شد، حادثه حمله وحشیانه پلیس سعودی به حجاج بود.
در روز جمعه، ششم ذیحجه سال ۱۴۰۷ هجرى قمرى هنگامى که بیش از ۱۵۰ هزار زائر در خیابانهاى مکه براى شرکت در مراسم برائت از مشرکین حرکت کردند، مأمورین مخفى و
علنى دولت سعودى با آمادگى قبلى و مسدود کردن محور اصلى حرکت جمعیت، ناگهان با انواع سلاحهاى سرد و گرم به سرکوبى تظاهرکنندگان پرداختند.
در این واقعه ی غم انگیز، حدود چهار صد نفر از حجاج ایرانى، لبنانى، فلسطینى، پاکستانى، عراقى و دیگر کشورها به شهادت رسیدند و حدود پنج هزار نفر مجروح و عده اى بیگناه دستگیر شدند.
اکثر شهیدان و مجروحین را زنان و سالخوردگانى تشکیل مىدادند که قادر به فرار سریع از مهلکه نبودند.
آنها، در نهایت مظلومیت و بى دفاعى به اتهام اینکه تکبیر گویان، برائت
از مشرکین را اعلام مىکردند، به خاک و خون کشیده شده بودند و مهمتر از این، حرمت حرم امن الهى در روز جمعه در ایام مبارک حج، در ماه حرام شکسته شده بود.
آثار خشم امام خمینى از این جسارت، و اندوه عمیق ایشان از اینکه مصالح امت اسلامى و شرایط جهان اسلام مانع از اقدام عملى مىشد، تا روزهاى آخر عمر امام در کلام و
پیامشان آشکار بود.[۲۰]
ایشان در پیامی در ۲۹ تیر ۱۳۶۷ چنین مرقوم فرمودند:
بسم الله الرحمن الرحیم
﴿لَقَد صَدَقَ اللَّهُ رَسولَهُ الرُّءْیا بِالحَقِّ لَتَدْخُلُنَّ المَسجِدَ الحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِینَ﴾[۲۱]
علىرغم گذشت یک سال از کشتار فجیع و بىرحمانه حجاج بى دفاع و زائران مؤمن و موحد به وسیله ی نوکران امریکا و سفاکان آل سعود، هنوز شهر خدا و خلق خدا در بهت و
حیرتند.
آل سعود با کشتن میهمانان خدا و به خاک و خون کشیدن بهترین بندگان حق، نه تنها حرم را، که جهان اسلام را آلوده به خون شهیدان نمود و مسلمانان و آزادگان
را عزادار ساخت.[۲۲]

ایشان در ادامه، حجاج حاضر در مراسم برائت از مشرکین را فرزندان ابراهیم میشمرد و میفرماید:
مسلمانان جهان در سال گذشته و براى اولین بار عید قربان را با شهادت فرزندان ابراهیم(ع) که دهها بار از مصاف با جهانخواران و اذناب آنان برگشته بودند، در مسلخ
عشق و در مناى رضایت حق جشن گرفتند و بار دیگر امریکا و آل سعود، بر خلاف راه و رسم آزادگى، از زنان و مردان، از مادران و پدران شهید، از جانبازان بىپناه ما
کشتهها گرفتند و در آخرین لحظات نیز با ناجوانمردى و قساوت بر پیکر نیمه جان سالخوردگان و بر دهان تشنه و خشکیده مظلومان ما تازیانه زدند و انتقام خود را از
آنان گرفتند.[۲۳]
ایشان در ادامه بیانیه، حمله وحشیانه نیرو های سعودی به حجاج ایرانی را حمله به بت شکنانی میدانستند که بت کفر و نفاق را شکسته بودند:
انتقام از چه کسانى و از چه گناهى؟ انتقام از کسانىکه از خانه خویش به سوى خانه خدا و خانه مردم هجرت نموده بودند! انتقام از کسانىکه سالها کوله بار امانت و مبارزه را بر دوش کشیده بودند.
انتقام از کسانى که همچون ابراهیم (ع) از بت شکنى برمىگشتند، شاه را شکسته بودند، شوروى و امریکا را شکسته بودند، کفر و نفاق را
خرد کرده بودند.
همان ها که پس از طى آن همه راهها با فریاد
و أَذِّن فِى النَّاس بِالحَجِّ یَأْتُوکَ رِجَالاً﴾[۲۴]
پا برهنه و سر برهنه آمده بودند تا ابراهیم
را خوشحال کنند. به میهمانى خدا آمده بودند تا با آب زمزم گرد و غبار سفر را از چهره بزدایند و عطش خویش را در زلال مناسک حج برطرف نمایند و با توانى بیشتر مسؤولیت پذیر گردند و در سیر و صیرورت ابدى خود نه تنها در میقات حج، که در میقات عمل نیز لباس و حجاب پیوستگى و دلبستگى به دنیا را از تن به در آورند. همانها
که براى نجات محرومان و بندگان خدا راحتى راحت طلبان را بر خود حرام، و مُحرِم به احرام شهادت شده بودند و عزم را جزم کردند تا نه تنها بنده زرخرید امریکا و شوروى
نباشند، که زیر بار هیچکس جز خدا نروند.
آمده بودند که دوباره به محمد(ص) بگویند که از مبارزه خسته نشده اند و به خوبى مىدانند که ابى سفیان و ابى لهب و ابى جهل براى انتقام در کمین نشسته اند، و با خود مىگویند مگر هنوز لات و هُبَل در کعبه اند؟.
آرى، خطرناکتر از آن بتها، اما در چهره و فریبى نو.[۲۵]

امام خمینی(ره) به خوبی آگاه بود که پس از این حادثه خونبار، وهابیان درصدد توجیه رفتار وحشیانه خود برخواهند آمد. از اینرو، در سالگرد خونین حجاج نوشت:
اما زائران کشورها که یقیناً با کنترل و ارعاب دولتها و حکومت ایشان به مکه سفر کرده اند، جاى دوستان و برادران و حامیان و همسنگران واقعى خود را در میان خود خالى خواهند یافت. آل سعود براى پرده پوشى جنایات هولناک سال گذشته خود و همچنین توجیه صدٌ عن سبیل الله[۲۶] و منع حجاج ایرانى از ورود به حج، زائران را زیر بمباران شدید تبلیغات خود قرار خواهد داد و آخوندهاى دربارى و مفتىهاى خود فروخته (لعنه الله علیهم) در کشورهاى اسلامى خصوصاً حجاز توسط رسانهها و مطبوعات
دست به نمایشها و سخنرانیها زده و عرصه را بر تفکر و تحقیق زائران درباره فهم و درک فلسفه واقعى حج و نیز پى بردن به ماجراى از پیش طراحىشده شیطان بزرگ در قتل
میهمانان خدا تنگ خواهند نمود و مسلّم در چنین شرایطى رسالت زائران بسیار سنگین است. بزرگترین درد جوامع اسلامى این است که هنوز فلسفه واقعى بسیارى از احکام
الهى را درک نکرده اند و حج با آن همه راز و عظمتى که دارد، هنوز به صورت یک عبادت خشک و یک حرکت بی حاصل و بى ثمر باقى مانده است.[۲۷]
به عقیده وی، سیاست های غلط آل سعود و قتل عام مسلمانان، موجب عقب افتادگی و به خاک مذلّت نشستن مسلمانان بوده است:
پیامبر اسلام نیازى به مساجد اشرافى و منارههاى تزئیناتى ندارد. پیامبر اسلام دنبال مجد و عظمت پیروان خود بوده است که متأسفانه با سیاستهاى غلط حاکمان دست نشانده
به خاک مذلت نشسته اند.
مگر مسلمانان جهان فاجعه قتل عام صدها عالم و هزاران زن و مرد فرقههاى مسلمین را در طول حیات ننگین آل سعود و نیز جنایت قتل عام زائران
خانه خدا را فراموش مىکنند؟[۲۸]

آشکار شدن چهره واقعی وهابیت با اقدامات ننگین آل سعود

هرچند خاطره تلخ کشتار حاجیان لکه ننگی بر پیشانی آل سعود و حکومت وهابی بود، اما از منظر امام خمینی(ره) چنین اقدامی چهره پلید حکّام را آشکار میساخت و حقانیت
انقلاب اسلامی ایران را برای دنیا روشن میکرد:
ما در عین حال که شدیداً متأثر و عزادار از این قتل عام بى سابقه امت محمد(ص) و پیروان ابراهیم حنیف و عاملین به قرآن کریم گردیده ایم، ولى خداوند بزرگ را سپاس
مىگزاریم که دشمنان ما و مخالفین سیاست اسلامى ما را از کم عقلان و بی خردان قرار داده است؛ چرا که خودشان هم درک نمىکنند که حرکتهاى کور شان سبب قوّت و تبلیغ انقلاب ما و معرف مظلومیت ملت ما گردیده است و در هر مرحله اى سبب ارتقاى مکتب و کشورمان را فراهم کرده اند که اگر از صدها وسیله تبلیغاتى استفاده مىکردیم و اگر
هزاران مبلّغ و روحانى را به اقطار عالم مىفرستادیم تا مرز واقعى بین اسلام راستین و اسلام امریکایى و فرق بین حکومت عدل و حکومت سرسپردگان مدعى حمایت از اسلام
را مشخص کنیم، به صورتى چنین زیبا نمىتوانستیم، و اگر مىخواستیم پرده از چهره ی کریه دست نشاندگان امریکا برداریم و ثابت کنیم که فرقى بین محمد رضا خان و صدام
امریکایى و سران حکومت مرتجع عربستان در اسلام زدایى و مخالفتشان با قرآن نیست و همه نوکر امریکا هستند و مأمور خراب کردن مسجد و محراب و مسئول خاموش نمودن شعله ی فریاد حق طلبانه ی ملتها، باز به این زیبایى میسر نمىگردید.[۲۹]

آل سعود و وهابیت، وارثان ابولهب

ایشان با اشاره به بیلیاقتی وهابیت در میزبانی زائران خانه خدا و تلاش مستمر برای تأمین منافع امریکا درباره آنان میفرماید:
همچنین اگر مىخواستیم به جهان اسلام ثابت کنیم که کلیدداران کنونى کعبه لیاقت میزبانى سربازان و میهمانان خدا را ندارند و جز تأمین امریکا و اسرائیل و تقدیم
منافع کشورشان به آنان کارى از دستشان برنمىآید، بدین خوبى نمىتوانستیم بیان کنیم و اگر مىخواستیم به دنیا ثابت کنیم که حکومت آل سعود، این وهابیهاى پست بیخبر
از خدا، به سان خنجرند که همیشه از پشت در قلب مسلمانان فرو رفته اند، به این اندازه که کار گزاران ناشى و بى اراده ی حاکمیت سعودى در این قساوت و بىرحمى عمل کرده اند،
موفق نمىشدیم و حقاً که این وارثان ابى سفیان و ابى لهب و این رهروان راه یزید، روى آنان و اسلاف خویش را سفید کرده اند.[۳۰]
تشبیه وهابیت به خنجری که از پشت در قلب مسلمانان رفته است، به معنای این است که وهابیت همچون منافقانند که از یکسو دم از حمایت مسلمانان و خدمت به ایشان میزنند
و از سوی دیگر با شیاطین بر علیه مسلمانان همپیمان میشوند و مصداق آیه شریفه هستند که میفرماید:
«و هنگامی که افراد با ایمان را ملاقات میکنند، میگویند ما ایمان
آورده ایم، ولی وقتی با شیطانها (و همکیشان) خود خلوت میکنند، میگویند ما با شماییم ما فقط (آنها را) استهزا میکنیم».[۳۱]
ایشان همراهی برخی دولتها چون عراق، اردن و مراکش با وهابیت و تبریک گفتن به وهابیت به دلیل قتل عام زائران خانه خدا را چیزی جز استیصال و خشم و ضعف امریکا و
ایادی آن در منطقه نمیداند:
جمهورى اسلامى ایران ـ الحمد لله ـ در میان زائران خانه حق از ملیتها و نژادها و کشورها و حتى در خود عربستان طرفداران بسیار زیاد و دوستان صادق و وفادارى
پیدا نموده است که براى گواه و شهادت حقانیت ما و معرفى ابعاد قتل عام خونبار مسلمانان به دست خادم الحرمین و انتقال حقایق تلخ روز حادثه به مردم جهان ما را
یارى دهند. و چه بهتر که بلافاصله و در حالىکه اجساد عزیزان ما بر زمین افتاده اند، صدام و حسین اردنى[۳۲] و حسن مراکشى[۳۳] به حمایت از جنایت آل سعود اعلام
همبستگى نمایند! گویى عربستان سنگر بزرگى را فتح کرده است و در کشتن صدها زن و مرد بى دفاع مسلمان و به رگبار مسلسل بستن آنان و عبور از روى اجساد مطهر آنان
به پیروزى نظامى بزرگى نایل آمده است که به یکدیگر تبریک مىگویند و حال آنکه جهان در این ماتم نشسته و دل پیامبر خاتم شکسته است و چه کسى است که نداند توسل
به زور و سرنیزه و لشکرکشى در برابر زائران خانه حق و تهیه آنهمه مقدمات و توسل به بهانههاى پوچ براى درگیرى با زنان و مردان و جانبازان و مادران و همسران
شهیدان چیزى، جز استیصال و خشم و ضعف امریکا و عجز و ناامیدى سرسپردگان آنان نخواهد بود.[۳۴]
ایشان تشییع جنازه شهدای مکه و مراسم راهپیمایی بر ضد عربستان را اعلان برائت از کفر خصوصاً آل سعود و وظیفه انقلابی مردم ایران میدانست:
زائران شریف ایرانى امسال پیام انقلاب و برائت خود را با خونشان به جهان و به امت اسلام ابلاغ نمودند و با تقدیم شهداى بزرگ به پیشگاه مقدس حق از سازندگان و
بانیان سیاست نه شرقى و نه غربىِ کعبه خداوند گشتند و ملت بزرگ ایران نیز با تجلیل گسترده خود از شهدا و شرکت میلیونى خود در راهپیمایى و اعلان برائت از کفر
خصوصاً آل سعود، به وظیفه انقلابى و الهى خود عمل نموده اند که در اینجا لازم است از حضور گسترده آنان و همه اقشار و خواهران و برادران تشکر کنم.[۳۵]

کشتار حجاج، بالاتر از جنایات اسرائیل

ایشان در تبیین اهمیت کشتار حاجیان، این فاجعه را بالاتر از مسئله قدس و جنایات محمد رضا پهلوی و ترور های منافقین معرفی میکند:
و آن چیزى که من امروز خیال دارم عرض کنم، قضیه ی اسف بارى است که در مکه اتفاق افتاد.
ما از اول قیام- ان شا الله- براى خدا و براى نجات ملت، شهدا خیلى داشتیم.
چه قبل از اینکه انقلاب واقع بشود، در زمان ستم شاهى، شهداى بزرگ داشتیم و چه بعدش که مىبینید شهداى بسیار ارزشمند داشتیم، لکن مسئله حجاز مسئله دیگرى است، غیر
مسائل است … ما شهدا خیلى دادیم و در همه جا شهید دادیم. در زمان رضا شاه، آنهمه رنج [دیدیم!] … در زمان محمد رضا هم چه شهدایى دادیم … لکن قضیه، قضیه
مسئله حجاز نبود. مسئله قدس مسئله بزرگى است … اما روز قدس مسئله اى است و روز جمعه خونین مکه مسئله ی دیگرى است …، لکن آنها اینطور نبود که قدس را توهین بهش
بکنند، از بین ببرند … البته نباید قدس دست آنها باشد، … باید دست صاحبانش باشد، غاصب آمده غصب کرده.
در این انفجارها … ، در این ترورها …، بسیار عزیزان بزرگى را ما از دست دادیم … در جنگ با صدام هم که تحمیل به ما کردند، … شهید از دست دادیم، خیلى
ضرر بردیم لکن… .
مسئله ی حجاز، مسئله اى است که ما باز خواب هستیم، دنیا هم باز خواب است که چه شد.
مسئله حجاز، مسئله ی بزرگترین مقامات قدس اسلامى و دنیایى (است که) شکسته شد.
کعبه احترامش پیش ما تنها نیست، … کعبه را همه ملل محترم مىشمرند؛ همه مللى که به دین (اعتقاد) دارند. کعبه … از زمان اول خلقت بوده است و همه انبیا در او خدمتگزار بوده اند.
شکستن کعبه مسئله اى نیست که بشود ازش همین طورى گذشت.
اگر ما از مسئله قدس بگذریم، اگر ما از صدام بگذریم، اگر ما از همه کسانى که به ما بدى کردند
بگذریم، نمىتوانیم (از) مسئله حجاز بگذریم. مسئله حجاز یک باب دیگرى است، غیر(مسائل) دیگر.[۳۶]
ایشان در کلام دیگری درباره بُعد اصلی مسئله کشتار حجّاج میفرماید:
مسئله حجاز ابعاد مختلف دارد، منتها بُعد بزرگترش همین است که احترام یک محل مقدسى از بین رفت و مسلمین ساکت نخواهند نشست.
بعدها خواهد فهمید فهد، و امثال فهد.
خواهد فهمید که چه چیزى تحمیلش کرده اند و چه قضیه اى واقع شده و مسلمین خودشان مىدانند تکلیف خودشان را؛ حجازیها هم مىدانند این را.
اگر این کشتار که در حرم واقع شده بود، اگر در طائف واقع مىشد، خوب، باز قابل تحمل بود؛ براى اینکه طائف بود، کشتار بود فقط.[۳۷]

ضرورت زنده نگهداشتن کشتار حجاج بیگناه به دست آل سعود

از منظر امام خمینی(ره) وهابیان، ملحدیند که مکه به دست آنها گرفتار شده است.
وی معتقد است که همه مسلمانان باید با این انحراف و الحاد مقابله کنند و کشتار
حجاج بیگناه و هتک حرمت مکه به دست آل سعود را زنده نگه دارند:
و لازم است زنده نگهداشتن این روز؛ روزى که این خیانت شد به اسلام و الآن ماه محرم نزدیک مىشود.
ماه محرم براى ما خیلى عزا هست، لکن سید الشهدا(ع) هم فدا شد؛
براى اینکه در مکه نماند که مبادا به ساحت قدس مکه جسارت بشود.
همه فداى مکه هستند.
مکه جایى است که همه انبیا خدمت گزار او بوده اند و حالا گرفتار شده مکه به
دست یک دسته اشخاص ملحد … و یک ننگى است الآن براى همه مسلمین دنیا که مکه، محل قدس الهى، محلى که مقدسترین مقامات الهى است، این طور شکسته بشود و … مسلمانها
خودشان تکلیف خودشان را مىدانند.
مسئله را باید زنده نگه داشت.
در ماه محرم، تمام کسانى که منبر مىروند، واعظ هستند، نوحه خوان هستند، تمام دستهجات باید در رأس
امورشان این مسئله قرار داده شود.
سید الشهدا(ع)… شهادتش براى این بود که اقامه بشود عدل الهى، اقامه بشود خانه خدا … البته … معناى اینکه ما باید با
این مسئله برخورد داشته باشیم، این نیست که کسانى که الآن در اینجا از سعودىها هستند یا از سایر، از کویت، از جاهاى دیگر، اینها را ما کارى داشته باشیم؛ اینها
در پناه ما هستند، باید محفوظ باشند و این جوانهاى ما البته حسن نیت دارند، لکن من بهشان عرض مىکنم که در بین شما ممکن است اشخاصى باشند که حسن نیت نداشته باشند، بخواهند مملکت ایران را، بخواهند دولت ایران را آلوده کنند … .
مسئله بالاتر از این مسائل است و باید ما با همه قوایى که داریم، مسلمین با همه قوایى
که دارند و دنیا، آنهایىکه به خدا اعتقاد دارند با همه قوایى که دارند، باید با این مسئله محاربه کنند، به هر طورىکه خودشان صلاح مىدانند.
این ننگ را نباید ما به گور ببریم که ما بودیم، دیدیم در حضور ما بزرگترین جنایت واقع شد و حالا هم آنها طلبکار هستند از ما.[۳۸]

آرزوی رهایی سرزمین وحی از دست وهـابیون

امام خمینی(ره) در آخرین سال حیات خود، از هر فرصتی برای افشاگری خیانتهای آل سعود و انحرافات این فرقه ضالّه بهره میگرفتند.
ایشان در پاسخ به تبریک رؤسای جمهور کشورهای دیگر به مناسبت اعیاد، جنایات و انحرافات وهابیت را یاد آوری میکردند.
از جمله در پاسخ به پیام تبریک رئیس جمهور وقت اندونزی به مناسبت عید سعید
قربان، وهابیون را مزدوران امریکای جهانخوار میداند و از مسلمانان میخواهد تا ساکت ننشینند و این جنایت را محکوم کنند و در پایان نجات مسلمانان و سرزمین مقدس
حجاز را از دست این نوکران حلقه به گوش امریکا مسئلت میدارد.[۳۹]
همچنین در پاسخ تبریک رئیس دولت امارات متحده عربی به مناسبت حلول سال جدید هجری با یادآور
شدن فاجعه مکه به دست رژیم مزدور آل سعود و شکسته شدن حرمت این شهر مقدس، از خداى تعالى میخواهد تا سرزمین مقدس حجاز و مهبط وحى الهى را از دست ایادى استعمار
و دشمنان اسلام رهایی بخشد.[۴۰]
به علاوه، در پیامی به رؤسای جمهور وقت کشور های الجزایر[۴۱] و مالدیو[۴۲]، آل سعود را غاصبین اماکن مقدسه مسلمانان معرفی میکنند.
همین مضامین در پاسخ به پیام های نایب رئیس دولت امارات[۴۳] نیز تکرار شده است.

پیام امام خمینی(ره) به آل سعود

ممکن است گمان رود که همه ی این موضع گیریها به دلیل حمله به حجّاج ایرانی بوده اند اما با دقت در کلمات امام خمینی(ره) قبل از این فاجعه، سیاست اصولی و اعتقادی
وی در قبال این انحراف روشن میگردد؛ چنانکه در مهرماه سال ۱۳۶۰ در پیامی به ملک خالد، پادشاه عربستان، به طور صریح درباره مسائل جاری عربستان و اشتباهات و کج فهمیها
و برخورد های ناشایست نیرو های امر به معروف و نهی از منکر و پلیس عربستان با زائران و حجاج سخن میگویند که به دلیل اهمیت این پیام، آن را به طور کامل نقل میکنیم:
مرقوم شما واصل گردید.
آنچه که سفارت جمهورى اسلامى گفته است، صحیح است.
اینجانب تمام گرفتاریها و بدبختىهاى مسلمین و دولتهاى کشورهاى اسلامى را در اختلاف و
نفاق بین آنان مىدانم.
چرا باید دولتهاى اسلامى با داشتن قریب یک میلیارد جمعیت و در دست داشتن ذخیرههاى زیر زمینى، خصوصاً موجهاى نفت که رگ حیات ابرقدرتهاست و برخوردارى از تعلیمات حیات بخش قرآن کریم و دستورات عبادى سیاسى پیامبر اسلام(ص) که مسلمانان را به اعتصام به «حبل الله» دعوت و از تفرقه و اختلاف تحذیر مىفرماید،[۴۴] و با داشتن ملاذ و ملجأیى چون حرمین شریفین، که در عهد رسول الله(ص) مرکز عبادت و سیاست اسلامى بوده و پس از رحلت آن بزرگوار مدتها نیز چنین
بوده است و طرح فتوحات و سیاسات از آن دو مرکز بزرگ سیاسى عبادى ریخته مىشده است، اکنون به واسطه ی کج فهمیها و غرض ورزیها و تبلیغات وسیع ابرقدرتها کار را به
آنجا بکشانند که دخالت در امور سیاسى و اجتماعى، که مورد احتیاج مبرم و از اهمّ امور مسلمین است، در حرمین شریفین جرم شناخته شود و پلیس سعودى در داخل مسجد
الحرام و در جایى که به حکم خدا و به نصّ قرآن مجید براى همه کس حتى منحرفین محل امن است، با چکمه و سلاح به مسلمانان حمله کرده و آنان را مضروب و دستگیر نمایند
و به زندان بفرستند؟.
جرم این مسلمانان، شعار بر ضد امریکا و اسرائیل، این دشمنان خدا و رسول بوده است.
من نمىدانم مسائل و جریاناتى که در کشور شما و حرمین شریفین مىگذرد، به طور صحیح به شما گزارش مىدهند، یا همچون شعارهاى ایرانیان که در همه جا شعار آنان مشهور
است، براى شما تحریف شده و بر خلاف واقع گزارش داده اند؟ و نمىدانم ائمه جماعات حرمین شریفین از اسلام چه برداشت کرده اند و از حج بیت اله الحرام، که سرتاسر
آن مشحون به سیاست، و سرّ جعل آن قیام انسانها به قسط و رفع ستمگریها و چپاولگریهاست، که سیاست کلى انبیاى عظام و خصوص حضرت رسول خاتم(ص) است چه فهمیده اند که
زائرین حرمین شریفین را به اسم اسلام از دخالت در سیاست و حتى از شعار علیه اسرائیل و امریکا منع و مسلمانان را، به دلخواه امریکا و اسرائیل و سایر دشمنان اسلام
و بر خلاف سیره پیامبر عظیم الشأن اسلام(ص) و مسلمانان صدر اسلام، از دخالت در سیاست منع مىکنند و عمداً یا از روى جهالت و غفلت مقدمات سلطه اجانب را بر ممالک اسلامى حتى حرمین شریفین، مهبط وحى و مهبط ملائکه الله فراهم مىنمایند؟.
اگر دولت حجاز از این فریضه عبادى ـ سیاسى که هر سال در مواقف کریمه حرمین شریفین با
حضور میلیونى مسلمانان تشکیل مىشود، استفاده سیاسى اسلامى مىنمود، احتیاج به امریکا و هواپیماهاى آواکس آن و سایر ابرقدرتها نداشت و مشکلات مسلمانان حل مىشد.
مىدانیم که امریکا این هواپیماها را از آن جهت در اختیار عربستان قرار داده است تا به نفع خود و اسرائیل از آنها استفاده نماید، چنانکه دیدیم که آواکسهاى امریکایى
براى تفرقه بین ایران و سایر مسلمانان عرب گزارشى سرتاسر دروغ داد مبنى بر بمباران مراکز نفتى کویت توسط ایران.
مع الأسف، این سهل انگارى در عموم دولتهاى کشورهاى
اسلامى شیوع دارد، تا آنجا که مسلمانان و خصوص دولتمردان آنان را دست خیانتکار و جنایتکار ابرقدرتها از دخالت در سیاست و اهتمام به امر مسلمین برکنار زده است
و تا جایى که در مرکز سیاست اسلام، مسلمین به حکم وعّاظ السلاطین با دخالت در سیاست، بلکه با شعار علیه دشمنان خونخوار قرآن کریم و اسلام عزیز، مجرم شناخته
مىشوند و به حبس و شکنجه کشیده مىگردند.
آیا شما از این فجایع که در حرمین شریفین، در مأمن الهى و در جوار قبر رسول الله(ص) به بار مىآید، مطلع هستید؟ یا مسائل به صورتى غلط و انحرافى براى شما ترسیم
مىگردد؛ چنانکه از گزارش شعار ایرانیان معلوم مىشود؟.
ما در ایران، به پاخاستیم که به امید خداوند قادر متعال، مسلمانان جهان را در زیر پرچم توحید و متعهد به احکام
مترقى اسلام جمع، و دست ابرقدرتها را از ممالک اسلامى کوتاه، و مجد مسلمین صدر اسلام را بازگردانیم و سلطه ظالمانه کفار را از بلاد مسلمانان به هم پیچیده و
آزادى و استقلال را به مسلمین بازگردانیم و امید آن است که دولتهاى اسلامى و خصوص دولت عربستان سعودى که در مرکز سیاست اسلامى واقع است، با ما هم صدا و همفکر
شوند و هر یک در کشورهاى خود شیرینى حمایت بىدریغ ملتها را بچشند و همچون دولت مردمى ایران از این نعمت بزرگ الهى بهره مند شوند و به حکم قرآن مجید با ملتها
و دولتهاى اسلامى به رحمت و اخوت، و با کفار و غارتگران بین المللى به شدت و قدرت عمل کنند.
اخیراً به این نکته تأکید مىکنم که از مکتوب شما ظاهر مىشود که گزارشهاى دروغ و انحرافى به شما داده مىشود؛ چنانکه نوشته اید:
شعارهاى زائرین ایرانى موجب نارضایتى
و تنفر زائرین بیت الله شده است.
بهتر بود شما اشخاص امینى را مأمور گزارشها نمایید تا معلوم شود شعار ضد اسرائیل و امریکا موجب تنفر و نارضایتى زائرین نشده،
بلکه برخورد مأمورین دولت سعودى و ضرب و هتک و به حبس کشیدن مهمانان خداى متعال، به جرم شعار علیه اسرائیل و امریکا، موجب تنفر و نارضایتى مسلمانان جهان و خصوص، زائران بیت الله الحرام و حرم معظم رسول الله(ص) شده است.
از خداوند متعال خواستارم که مسلمانان را از خواب غفلت بیدار، و عظمت اسلام را روز افزون فرماید و مسلمانان و خصوص دولتمردان را به آنچه صلاح اسلام و مسلمین است، هدایت فرماید.
و السلام علیکم و على جمیع المسلمین.
روح الله الموسوی الخمینى.[۴۵]
آنچه از مجموعه بیانات و پیام های امام خمینی(ره) به دست میآید، اینکه ایشان از ابتدای نهضت با دقت، مسائل مربوط به جهان اسلام را پیگیری میکردند و از انحرافات
موجود در آن چون وهابیت آگاهی کامل داشتند و همواره در صدد آگاه کردن امت اسلامی بودند.
نکته دیگر اینکه ایشان وحدت با شیعه و اهل سنّت را ممکن میدانند، اما هرگز در برابر جریان وابسته و منحرفی که اصل اسلام را نشانه گرفته است، تسلیم نمیشوند و به بهانه وحدت با آن، در مقابل خیانتهایش سکوت نمیکنند.
از دیدگاه امام خمینی (ره)، وهابیت، مجموعه هایی منسجم از آخوند های وهابی بیخبر از خدا و دنیا زده و متحجّر و سردمداران حکومتی عربستان است که با همراهی و همپیمانی
با هم و با استفاده از زور و تزویر، حجاز و اماکن مقدس آن را غصب کرده و به دنبال ایجاد شکاف و تفرقه بین مسلمانان و ضربه زدن به اصل اسلامند.
این فرقه ضالّه همچون خاری در چشم مسلمانان و همچون شمشیری است که از پشت در قلب مسلمانان فرو رفته است و تا همه ی مسلمانان اتحاد و همدلی نداشته باشند، بر این
فرقه منحرف غلبه پیدا نخواهند کرد.

پانوشتها

[۱] . صحیفه امام، ج۱۵، ص۴۵۴٫
[۲] . منظور، تعیین هفته وحدت شیعه و سنی است.
[۳] . صحیفه امام، ج۱۵، ص ۴۵۴٫
[۴] . آیا سیراب کردن حجّاج و آباد ساختن مسجد الحرام را، همانند(عمل) کسی قرار دادید که به خدا و روز قیامت ایمان آورده و در راه او جهاد کرده است؟! (این دو)
نزد خدا مساوی نیستند و خداوند گروه ظالمان را هدایت نمیکند».
در تفاسیر نقل شده که طلحه گفت: من صاحب خانه کعبهام و کلید آن در دست من است، و عباس گفت: مسئولیت آب دادن به حجاج بر عهده من است. علی(ع) فرمود: نمیدانید
چه میگویید: من قبل از مردم به طرف قبله نماز خواندم و سابقه من در جهاد در راه خدا بیش از شماست. آنگاه خدا این آیه را بر پیامبر اکرم^ نازل کرد:﴿أَجَعَلْتُمْ
سِقَایَهَ الْحَاجِّ وَعِمَارَهَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ….﴾ (ر.ک: مجمع البیان، ج ۵، ص ۲۷؛ در المنثور، ج ۳، ص ۲۱۸).
[۵] . صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۵۲٫
[۶] . صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۷۱٫
[۷] . همان، ج۲۱، ص۳۹۶٫
[۸]. همان، ج۲۱، ص۱۲۰، پیام به ملت مسلمان و علماى پاکستان به مناسبت شهادت سید عارف حسین حسینى، ۱۴ شهریور ۱۳۶۷٫
[۹] . فتوا دهندگان.
[۱۰] . از علمای بنی اسرائیل که با حضرت موسی مخالفت کرد.
[۱۱] . صحیفه امام، ج۲۱، ص ۷۵-۷۶، پیام به مردم ایران در سالگرد کشتار خونین مکه.
[۱۲] . «و این اعلامی است از ناحیه خدا و پیامبرش به(عموم) مردم در روز حجّ اکبر(عید قربان) که خداوند و رسولش از مشرکان بیزارند» (سوره توبه، آیه۳)
[۱۳] . صحیفه امام خمینی، ج۱۸، ص۸۶، پیام به مسلمانان ایران و جهان به مناسبت ایام حج، ۱۲ شهریور ۱۳۶۲/ ۲۵ ذى القعده ۱۴۰۳٫
[۱۴] . صحیفه امام، ج۲۱، ص ۸۰و۸۱، پیام به مردم ایران در سالگرد کشتار خونین مکه.
[۱۵] . صحیفه امام، ج۳، ص۲۰۵، ۱۴ شهریور ۱۳۶۷٫
[۱۶]. صحیفه امام، ج۲۱، ص ۸۱ ـ۸۲، پیام به مردم ایران در سالگرد کشتار خونین مکه.
[۱۷]. همان، ص۸۰، پیام به مردم ایران در سالگرد کشتار خونین مکه.
[۱۸] . آبرسانی به حاجیان.
[۱۹] . صحیفه امام، ج۲۰، ص ۳۴۹٫
[۲۰] . حدیث بیداری، ص۱۴۶به بعد.
[۲۱] . سوره فتح، آیه ۲۷٫
[۲۲] . صحیفه امام، ج۲۱، ص ۷۴، پیام به مردم ایران در سالگرد کشتار خونین مکه.
[۲۳] همان، ص ۷۵، پیام به مردم ایران در سالگرد کشتار خونین مکه.
[۲۴] . سوره حج، آیه۲۰۷٫
[۲۵] . صحیفه امام، ج۲۱، ص ۷۵، پیام به مردم ایران در سالگرد کشتار خونین مکه.
[۲۶] . بخشی از آیه ۱۲۷ سوره بقره: «بازداشتن مردم از راه خدا».
[۲۷] . صحیفه امام، ج۲۱، ص ۷۶، پیام به مردم ایران در سالگرد کشتار خونین مکه.
[۲۸] . همان.
[۲۹] . صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۵۰٫
[۳۰] . صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۵۰٫
[۳۱]. ﴿وَ إِذَا لَقُوا الَّذِینَ آَمَنُوا قَالُوا آَمَنَّا وَ إِذَا خَلَوْا إِلَى شَیَاطِینِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَکُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ﴾
(سوره بقره، آیه۱۴).
[۳۲]. ملک حسین، شاه اردن. امام خمینی(ره) درباره وی میفرماید: «حسین اردنى، این دلال دورهگرد خیانتکار که تا دولتهاى منطقه را به دام شیطان بزرگ نیندازد از
پاى نخواهد نشست، و چون «حسنى مبارک» نسخه دوم انور سادات و دیگر خائنین به اسلام را از خود برانند که ایناناند که شما را بازیچه خود قرار دادهاند تا متعمداً
یا بدون عمد سد راه شرف و عزت اسلام شوند» (صحیفه امام، ج۲۰، ص ۹۸).
[۳۳] . ملک حسن پادشاه مراکش(مغرب). امام خمینی درباره وی میفرماید: «حسن مراکشى که با ملاقات و دست دوستى دادن به «پِرِز» «۲» به اسلام و ملتهاى مسلمان بهویژه
ملت عرب و فلسطین، خیانت فاحش نابخشودنى نموده و بر ملت و دولتهاى اسلامى و عربى است که با برخورد قاطع دست این خیانتکار را قطع کنند» (صحیفه امام، ج۲۰، ص۹۸).
[۳۴] . همان، ص۳۵۰-۳۵۱٫
[۳۵] . صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۵۴-۳۵۵٫
[۳۶] . صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۶۸-۳۶۹٫
[۳۷] . همان، ص۳۷۱٫
[۳۸] . صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۷۰٫
[۳۹]. همان، ص۳۷۲، پاسخ به پیام تبریک رئیس جمهور اندونزی، ۳شهریور۱۳۶۶٫
[۴۰] . همان، ص۳۷۳٫
[۴۱]. ر.ک: صحیفه امام، ج۲۰، ص۳۷۳، ۳۷۵و ۳۸۵٫
[۴۲] . همان، ص۳۷۶
[۴۳] . همان، ص۳۷۴
[۴۴] . ﴿وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَ لَا تَفَرَّقُوا وَ اذْکُرُوا نِعْمَهَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَیْنَ قُلُوبِکُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَ کُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُفْرَهٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَکُمْ مِنْهَا کَذَلِکَ یُبَیِّنُ اللَّهُ لَکُمْ آَیَاتِهِ
لَعَلَّکُمْ تَهْتَدُونَ﴾
(سوره آل عمران، آیه ۱۰۳).
[۴۵]. صحیفه امام، ج۱۵، ص۲۹۳، ۱۸ مهر۱۳۶۰/۱۱ذىالحجه۱۴۰۱، خطاب به خالد بن عبد العزیز (پادشاه عربستان سعودى).

منبع/ http://makarem.ir/compilation/reader.aspx?mid=67086&catid=6577

درباره خادم پايگاه

به نام خداي امام و شهدا. اسمم محمد حسنيه. تاريخ تولدم، سي و يك خرداد هزار و سيصد و شصت و هشته. يعني دقيقا هيوده روز بعد از رحلت امام به عرش سفر كرده به دنيا اومدم!. خودم كه فكر ميكنم خداوند منو به خاطر خدمت به نايب امام زمانم، امام خامنه اي به اين دنيا فرستاده. نابينام. لیسانس تاریخ از دانشگاه پيام نور شهرستان اوز استان فارس. از اونجايي كه عشقم امام و شهدا و رهبر قهرمان، بصير، صبور و ابلفضليم امام خامنه اي بوده و هست، تصميم به انتخاب اين رشته ي دانشگاهي گرفتم و الآن هم تو اين پايگاه در خدمت شمام. من هميشه اين احساس رو داشته و دارم كه اگه ما تاريخو بخونيم و به ديگران هم ياد آور بشيم، ميتونيم جواب خيلي از مسؤوليتها، از جمله داشتن تعهد نسبت به حفظ ارزشها و پاسداري از اين انقلاب عزيز، كه حاصل خون شهداي عزيز‌مون و خون دلهاي بهترين مردم تاريخ بشريته، يعني مردم تاريخساز و حماسه آفرين ايران سربلند رو بديم. اميدوارم تو انجام اين وظيفه، به ياري خدا و تلاش فردي خودم، به علاوه ي ديدگاه هاي مصلحانه ي شما بازديد كننده هاي فهيم و باشور و شعور موفق باشم... راه های ارتباط با این کمترین: ایمیل: mohammad.hassani90@gmail.com شماره ی تماس: 09175586066 آیدی اسکایپ: mohammad.hassani68 ما همان نسل جوانيم كه ثابت كرديم، در ره عشق، جگردارتر از صد مرديم. هر‌كجا بوي خميني به سر افتد ما را، دور سيد علي خامنه اي ميگرديم...
این نوشته در احکام فقهی, متفرقه ارسال و , , , , , , , , , , , , , , , , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.
44 بازدید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پربازدیدهای هفته

مطالب پربازدید